Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden van Think33 en beroepsaansprakelijkheid

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene (leverings)voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Think33 B.V. (hierna te noemen: Think33) partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Op alle overeenkomsten van de opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënten zijn niet van toepassing, tenzij deze door Think33 uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Met schriftelijk wordt in deze voorwaarden eveneens bedoeld per email.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

2.1 Overeenkomsten, zijn  slechts  bindend na  een schriftelijke bevestiging van de zijde van Think33.

2.2 De verplichtingen van Think33 gaan nooit verder dan door Think33 schriftelijk is bevestigd.

2.3 Bij het aangaan van een overeenkomst is de cliënt op de hoogte van de algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Think33 zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Think33 gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Think33 mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Think33 de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben in ‘de opdrachtbevestiging’.

3.4 Cliënt en Think33 zijn gehouden tot strikte geheimhouding omtrent alles wat hen op welke wijze dan ook gedurende de uitvoering van de opdracht bekend is geworden en waaromtrent hem geheimhouding is opgelegd of waarvan hij het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan vermoeden.

Artikel 4 Medewerking door cliënt

4.1 Cliënt zal Think33 steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Think33 verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De aard van de uit te voeren werkzaamheden  brengt met zich mee dat op de ter beschikking gestelde informatie door cliënt geen controle wordt uitgevoerd, geen beoordelingsopdracht wordt uitgevoerd, noch een aanvullend onderzoek in welke vorm dan ook. Een en ander impliceert dat aan de in het kader van deze opdracht uit te voeren werkzaamheden geen zekerheid met betrekking tot de getrouwheid van deze informatie kan worden ontleend, anders dan ter zake van de aspecten zoals onderzocht en waarover door cliënt als zodanig feitelijk wordt gerapporteerd.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Think33 bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

5.1 Think33 neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2 Think33 zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Think33 bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Think33 het recht bepaalde werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van de cliënt te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Think33 behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

6.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, rapporten, offertes, voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Think33 en/of diens licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Think33 noch geheel noch gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd, nagemaakt of aan derden getoond of ter hand worden gesteld voor welk doel dan ook, tenzij dit door uitvoering van de Wet wordt geëist. Cliënt is uitsluitend gerechtigd rapporten te vermenigvuldigen voor intern gebruik door haar personeel en haar adviseurs.

6.3 Think33 behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6.4 Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen. Indien Cliënt Think33 een opdracht verleent tot verveelvoudiging of reproductie van, door de Auteurswet of enig intellectueel eigendomsrecht beschermde, objecten, vrijwaart Cliënt Think33 in en buiten rechte voor alle gevolgen zowel financiële als andere die uit verveelvoudiging of eventuele reproductie voortvloeien. Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Think33 van materialen met het doel van gebruik of bewerking en Cliënt zal Think33 vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

6.5 Op materialen van Think33 wordt een door Think33 gevoerde en geregistreerde naam en/of beeldmerk gevoerd alsmede de naamsvermelding vermeld van Think33 tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Wijzigingen en meerwerk

7.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Think33 slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

7.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven of eerder gecommuniceerde tarieven uit voorgaande offertes van Think33.

7.3 Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

7.4 Indien naar het oordeel van Think33 een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Think33 bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 8 Honorarium

8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

8.2 Beide tarieven zijn all-in en zijn inclusief verblijfs-, kantoorkosten en reiskosten.

Artikel 9 Prijs en betaling

9.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving naar een door Think33 aan te wijzen bankrekening. De cliënt is niet bevoegd om betaling op te schorten danwel bedragen in mindering te brengen of te verrekenen om welke reden dan ook.

9.2 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Think33 is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag met een minimum van € 250, en van eventuele gerechtelijke kosten.

9.3 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Think33 dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk  te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

9.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

9.5 De facturatie vindt uitsluitend digitaal per e-mail plaats.

Artikel 10 Termijnen

10.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Think33 schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Think33 ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Think33 opgeschort. In dat geval is Think33 verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Think33 zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Think33 kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking (opsomming is niet limitatief): overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en/of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, epidemie/pandemie, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Think33 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Think33 gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 De verplichting van Think33 tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Think33 uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.

12.2 De totale aansprakelijk van Think33 wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal 15% van het bedrag van de tot het moment van de aansprakelijkheidstelling gedeclareerde opdrachtsom met een maximum van € 2.500.000.

12.3 De aansprakelijkheid van Think33 wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Think33 onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Think33 ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

12.4 Think33 is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Think33 naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

12.5 Opdrachtgever zal Think33 vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

12.6 Buiten de in artikel 12.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Think33 geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 13 Annulering

13.1 Think33 behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Think33 kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Think33 de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Beëindiging

14.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 15 Toepasselijk recht

15.1 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 16 Geschillen

16.1 Alle geschillen welk tussen Think33 en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij Think33 ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

16.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 17 Slotbepaling

17.1 Think33 is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

17.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

17.3 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Think33.