Selecteer een pagina

Inrichten Assetmanagement voor
een langjarig gebiedscontract

Opdrachtgever: Aannemingsmaatschappij Van Gelder

Periode: september 2015 – februari 2016

Als asset management adviseur ben ik gevraagd om mijn kennis en ervaring te delen op het gebied van langjarige onderhoudscontracten, waarbij de focus lag op de inrichting van een onderhoudsmodel en het uitvoeren van asset management in de praktijk. Wij werkten met een klein team aan het inrichten van een asset managementsysteem, waarbij een huidig onderhoudsgebiedscontract als pilot werd gebruikt.

Eerst vanuit Rijkswaterstaat en nu ook steeds meer vanuit de Provincies ontstaat de trend om onderhoudswerkzaamheden te bundelen in een langjarig contract bij één ‘huisaannemer’. Het doel hierachter is in te spelen op de extra toegevoegde waarden die aannemers kunnen leveren op gebied van minder hinder en duidelijk communiceren naar haar stakeholders (omgevingspartijen). Ook de aannemer kan activiteiten combineren om daardoor scherper op prijs in te schrijven.

Het gebruikte pilotproject betrof een onderhoudscontract gebaseerd op de RAW-systematiek. De verwachting is dat de Provincie in de komende contractvorming kiest voor een integraal en langjarig onderhoudscontract, waarin het beheer en onderhoud aan de infrastructuur, gebouwen en terreinen uitgevoerd moeten worden. In het gebiedscontract zijn het vaste en variabele onderhoud en enkele vervangingen van (vaar)wegen, groen en civieltechnische kunstwerken (zoals viaducten en bruggen) gebundeld.

Bij het opzetten van een onderhoudsmodel dat integraal en een lerend karakter heeft, heb ik gebruik gemaakt van de asset management filosofie volgens de ISO 55000. Dit houdt in dat het niet alleen een technisch maar ook een organisatorisch invulling heeft. Bij technisch vlak is gebruik gemaakt van methodieken zoals RCM, WBS, FMECA, RAMS(SHEEP), onderhoudsstrategieën om een efficiënte en effectieve werkorders te verkrijgen die gestuurd zijn op minder hinder en minimale verspilling qua tijd, materiaal en materieel (gezien over de gehele life cycle).

Het meest uitdagende aan dit traject bij Van Gelder was het creëren van draagvlak van het assetmanagementgedachtegoed (of met spaties), het meenemen van het team in een traject naar een voor hun onbekend eindresultaat en de communicatie met het team tussen het operationele, tactische en strategische vlak.